نور

شماره تماس
:
۲۵۵۴۵ - ۴۴۵۵۴۵
آدرس
:
بروجرد - تهران

امتیاز : ۴

۱۰۰ + پزشک

توضیحات

درمانگاه تخصصی,5

خدمات

خدمات

پذیرش انواع بیمه

بیمه

موقعیت مکانی روی نقشه

بخش ها و پزشکان