فن آوری صبا درمان به عنوان یک پیشرو در جهان درمان از راه دوربا استفاده از کنفرانس ویدئویی و دسترسی پزشک به اطلاعات پزشکی بیمار , امکان مشاوره با پزشکان و درمانگران در رشته های مختلف را در هر زمان و مکان فراهم می کند. راه حل های ما برای ارتباط, عبارتند از: سخت افزار، نرم افزار هایی که ارتباط را آسان مئ نماید